Zarządzenie Nr 5 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 im M. Kownackiej w Warszawie z dnia 22.04.2020 r. w sprawie ustalenia zmian w zasadach klasyfikowania i promowania uczniów oraz warunkach i sposobie przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzianu wiedzy i umiejętności oraz warunkach ustalenia rocznej oceny zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżeń, do trybu ustalenia oceny

Na podstawie § 1 pkt 5 i § 13 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.), zarządza się, co następuje:

  • 1

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły wprowadza się

  • zmiany w Szkolnych zasadach oceniania klasyfikowania i promowania Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 im. Marii Kownackiej w Warszawie stanowiące załącznik 1 do zarządzenia.

 

  • warunki i sposób przeprowadzania egzaminów: poprawkowego, klasyfikacyjnego  i sprawdzianu wiedzy i umiejętności oraz warunków ustalenia rocznej oceny zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżeń, do trybu ustalenia oceny sprawdzianu określone w załączniku nr 2 do zarządzenia.
  • 2

Zmiany w Szkolnych zasadach klasyfikowania i promowania uczniów oraz warunki i sposób przeprowadzania egzaminów i sprawdzianu określone w załącznikach 1 i 2 stosuje się do dnia zniesienia czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół. Po tym okresie klasyfikowanie i promowanie oraz egzaminy i sprawdzian przeprowadza się na wcześniej obowiązujących zasadach.

  • 3

Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian do określonych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów i sprawdzianu, jeżeli takie zmiany będą konieczne ze względu na specyfikę pracy szkoły w obecnych warunkach. Rodzice i uczniowie zostaną poinformowani o zmianach w ciągu 3 dni od ich wprowadzenia za pomocą dziennika elektronicznego Librus.

  • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Szkoły

Alicja Waś

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 

Szkoła z Klasą