Zarządzenie Nr 8 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 im M. Kownackiej w Warszawie z dnia 13.05.2020 r. w sprawie zmian w terminach dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093)

i w związku z

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 642)

 Wprowadzam zmianę w terminarzu dni wolnych od zajęć w roku szkolnym 2019/2020.

Dodatkowe dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2019/2020:

14.10.2019r.

2.01.2020r.

3.01.2020r.

12.06.2020r.

16.06.2020r.

17.06.2020r.

18.06.2020r.

Szkoła z Klasą