Statut szkoły

STATUT SZKOŁY   Statut szkoły

Załącznikami do niniejszego Statutu są:

Załącznik1- Program Wychowawczy Szkoły

Załącznik2 - Program Profilaktyczny Szkoły

Załącznik3 – Szkolny System Oceniania, Klasyfikowania i Promowania Uczniów

Załącznik4 - Regulamin Świetlicy Szkolnej wraz z kartą zgłoszeniową

Załącznik5 - Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego wraz z upoważnieniem

Załącznik6 - Procedury zapewnienia bezpiecznego pobytu uczniów w szkole

Załącznik7 - Regulamin korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektro­nicznych wraz z wnioskiem

Załącznik8 - Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Załącznik9 - Regulamin monitoringu

Załącznik10 -  Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej

Załącznik 11 - Regulamin biblioteki