Karta rowerowa

EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

Podstawa prawna:
1.Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. 2013, poz. 512).
2.Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011, Nr 30, poz. 151).

Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna: dyrektor szkoły – uczniowi szkoły podstawowej;

Warsztaty przygotowujące do egzaminu na kartę rowerową  dla uczniów klas IV -VI będą odbywały się:
- w soboty: 22.10, 19.11, 10.12, 14.01, 4.02, 11.03, 22.04, 13.05.
Godziny warsztatów 9.00 – 12.00 sala C01. Uczeń wybiera sobie jeden termin zajęć, w których uczestniczy. Warsztaty prowadzi Krzysztof Milczarek.

Zajęcia obejmują wiedzę teoretyczną z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz wiadomości z pierwszej pomocy.

Zajęcia Rowerowy elementarz odbywają się w piątki o godzinie 8.00 w sali D104. Zajęcia prowadzi Pani Nina Biało.

I. Głównym celem jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego i świadomego uczestniczenia w ruchu drogowym, dbałości o własne bezpieczeństwo, życie i zdrowie.

II. Treści edukacyjne:
1.Budowa i konserwacja roweru.
2.Obowiązkowe wyposażenie roweru.
3.Kodeks rowerzysty – co należy wiedzieć o poruszaniu się rowerem po drogach publicznych.
4.Bezpieczne poruszanie się rowerem.
5.Prawa i obowiązki rowerzysty.
6.Odpowiedzialność za siebie i za innych gwarancją bezpieczeństwa.
7.Obowiązki rowerzystów wobec innych uczestników ruchu drogowego.
8.Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przed medycznej w przypadku urazów rowerzystów i pieszych.
9.Ścieżki rowerowe i szlaki rowerowe w najbliższej okolicy.

III. Warunki uzyskania KARTY ROWEROWEJ
1.      Do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić uczniowie, którzy nie później niż w dniu egzaminu ukończyli 10 lat.
2.      Uczeń powinien w wyznaczonym terminie (5.05.2017 r.), złożyć wypełniony czytelnie arkusz zaliczeń ucznia, który można pobrać  w sekretariacie szkoły.
3.      W przypadku braku podpisu rodzica lub wychowawcy, uczeń nie może ubiegać się o uzyskanie karty rowerowej.
4.      Uczeń musi uczestniczyć w zajęciach teoretycznych i praktycznych zorganizowanych w ramach lekcji zajęcia techniczne lub innych z wychowania komunikacyjnego.
5.      Uczeń przystępuje do sprawdzenia umiejętności teoretycznych
w wyznaczonym terminie, sprawdzian odbywa się w formie testowej.
6.      W przypadku nie zaliczenia lub nie przystąpienia do sprawdzianu
w pierwszym terminie, uczeń może przystąpić do jednego sprawdzianu poprawkowego w drugim terminie.
7.      Po zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego uczeń przystępuje do sprawdzianu praktycznego z jazdy na rowerze.
8.      Egzamin praktyczny musi się odbywać wyłącznie na rowerze posiadającym wyposażenie przewidziane przez prawo o ruchu drogowym.
9.      Uczniowi, który spełnił wszystkie wymagania egzaminacyjne do kierowania rowerem, wydawana jest karta rowerowa.
10.  Karta rowerowa wydawana jest w sekretariacie szkoły bezpłatnie nie prędzej, jak po upływie 14 dni od czasu zdania egzaminu praktycznego.
11.  Rejestr wydanych kart rowerowych prowadzony i przechowywany jest w  sekretariacie szkoły.
12.  W przypadku utraty lub zniszczenia karty rowerowej rodzic składa pisemne oświadczenie o zaistniałym fakcie. Za duplikat karty szkoła nie pobiera opłaty.
13.  W uzyskaniu karty rowerowej uczniowi pomagają wszyscy nauczyciele,
w szczególności nauczyciele uczący zajęć technicznych, wychowania fizycznego, wychowawcy, oraz  pielęgniarka szkolna.
14.   O wydanie karty rowerowej  może ubiegać się każdy uczeń, który wyraża chęć jej uzyskania o ile ma ukończone 10 lat oraz uzupełniony: Arkusz zaliczeń ubiegającego się o kartę rowerową. (załącznik nr 1)

Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.
Przystąpienie do egzaminu jest dobrowolne.

1. Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu jednokrotnego wyboru. Aby zaliczyć test państwowy, musi uzyskać 80% poprawnych odpowiedzi. Uczeń ma prawo do egzaminu poprawkowego. Egzamin obejmuje sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych oraz zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Sprawdzian wiadomości teoretycznych odbędzie się w maju 2017 roku.

2. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu następujących zadań egzaminacyjnych:
przygotowanie roweru do jazdy, jazda w Miasteczku Ruchu Drogowego.
Sprawdzian umiejętności praktycznych  odbywać się będzie w dniu 08.06.2017 r. (czwartek) godz. 10.00 na odpowiednio przygotowanym placu manewrowym – Mobilnym Miasteczku Ruchu Drogowego na terenie szkoły.

Uczeń zostaje dopuszczony do egzaminu praktycznego tylko pod warunkiem zdania  egzaminu teoretycznego.

Uczeń zobowiązany jest stawić się na egzamin z  rowerem wzorcowo przygotowanym do użytku tj. sprawnym technicznie i przepisowo wyposażonym, lub skorzystać z roweru przygotowanego przez organizatora egzaminu.

Całością spraw organizacyjnych związanych z uzyskaniem przez uczniów karty rowerowej kieruje szkoła.
Obowiązkowe załączniki do karty rowerowej przedkładane w sekretariacie szkoły:

  • Arkusz zaliczeń ubiegającego się o kartę rowerową
  • Zdjęcie legitymacyjne

Karty rowerowe wydaje dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń potwierdzającego zdobycie i potwierdzenie znajomości obowiązującej wiedzy i umiejętności.
Fakt wydania karty odnotowany zostaje w ewidencji druków ścisłego zarachowania.