Klasa na medal

Samorząd Uczniowski organizuje całoroczny konkurs „Klasa na medal”, w którym przewodniczący S.U. (na punkty, co miesiąc) oceniają:

  1. dekoracje w klasach
  2. zachowanie uczniów klas na lekcjach i wycieczkach
  3. zaangażowanie i udział uczniów w przedsięwzięciach, konkursach proponowanych przez S.U.

 

 

 

Trzy klasy, które zdobędą najwyższą liczbę punktów w całorocznym konkursie, zwyciężą i otrzymają nagrody. Najlepsza klasa otrzyma dodatkowo puchar przechodni „Klasy na medal”.

Zbiorczy arkusz przyznawanych punktów znajduje się w gablocie Samorządu Uczniowskiego na parterze, w holu szkoły.

Samorząd Uczniowski podjął współpracę z biblioteką szkolną w celu rejestrowania ilości przeczytanych książek przez uczniów w poszczególnych klasach, w celu przyznawania dodatkowych punktów w konkursie „Klasa na medal”.

Reprezentanci S.U. zachęcają oraz monitorują współzawodnictwo uczniów klas w różnych akcjach charytatywnych organizowanych na terenie naszej szkoły i przyznają punkty w konkursie „Klasa na medal”.

Szczęśliwy numerek

Pod patronatem Samorządu Uczniowskiego odbywa się losowanie szczęśliwego numerka. Poprzednio reprezentanci S.U. losowali numerek osobiście, obecnie jest on generowany przez system Synergia Librus, a upoważnieni uczniowie zawieszają szczęśliwy numerek w gablocie SU, na parterze w holu szkoły.

Oto ogólne zasady:

  1. Szczęśliwy numerek losowany jest codziennie.
  2. Wylosowane numerki odpowiadają numerom uczniów w dzienniku elektronicznym.
  3. Wylosowanie Szczęśliwego numerka chroni ucznia przed konsekwencjami braku pracy domowej lub ćwiczeń oraz umożliwia zwolnienie z odpowiedzi ustnej na wszystkich lekcjach w danym dniu.
  4. Szczęśliwy numerek nie chroni ucznia od uwag za złe zachowanie.
  5. Nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą klasy bądź dyrektorem szkoły może zawiesić udział ucznia (uczniów) w akcji „Szczęśliwy numerek” na konkretnych zajęciach ze względu na nieodpowiednie zachowanie przed, w trakcie i po lekcji lub kiedy wchodzą w grę nieusprawiedliwione nieobecności.

 

Zasady „Szczęśliwego numerka” zostały opracowane przez opiekuna przez SU Marzennę Marciniak i zaakceptowane przez Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 112 Alicję Waś.