Odroczenie obowiązku szkolnego

Odroczenie spełniania obowiązku szkolnego

 Dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie, której dziecko mieszka wydaje decyzje o odroczeniu na podstawie następujących dokumentów:

- wniosku rodziców,

- opinii, wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym.

Decyzja dyrektora szkoły, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, powinna zostać wydana bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż w 30 dni od złożenia wniosku.