ZARZĄDZENIE NR 14 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 112 IM. M. KOWNACKIEJ W WARSZAWIE Z DNIA 27.08.2020r. W SPRAWIE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 112 IM. M.KOWNACKIEJ w związku z COVID-19

Na podstawie:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 t.j.).
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 t.j.).
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2020.1166 t.j.).
  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  5. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

 

Zarządzam co następuje:

  • 1

Z  dniem 1 września 2020 wprowadza się  Procedury bezpieczeństwa  w Szkole Podstawowej  z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 im. Marii Kownackiej w Warszawie w związku z COVID-19   stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

  • 2

Procedury obowiązują  wszystkich uczniów, rodziców i  pracowników szkoły.

  • 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Procedury bezpieczeństwa na terenie SP 112 w związku z COVID-19

Uwaga Rodzice dzieci z klas pierwszych!

Prosimy rodziców dzieci z klas 1, które będą korzystać z opieki świetlicy szkolnej o wypełnienie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. Wzór karty znajduje się w zakładce: Dokumenty. Wypełnioną i podpisaną kartę proszę przesłać na adres mailowy kierownika świetlicy: bjarosz@sp112.waw.pl lub złożyć u wychowawcy klasy 1 września w Filii przy ul.Ostródzkiej 144.

Klasa siódma dwujęzyczna- rekrutacja uzupełniająca

Zapraszamy zainteresowane osoby do wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej do klasy siódmej dwujęzycznej- czeka jedno wolne miejsce. Warunkiem przyjęcia ucznia do tej klasy jest złożenie wniosku o przyjęcie, przystąpienie do testu predyspozycji językowych w wyznaczonym terminie oraz przekroczenie wymaganego progu zaliczającego test.  

Szkoła z Klasą