Próba sprawności fizycznej kwalifikująca kandydatów do klasy czwartej sportowej

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że próba sprawności fizycznej kwalifikująca kandydatów do klasy czwartej sportowej odbędzie się 2 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 na boisku szkolnym w Szkole Podstawowej nr 368 przy ul. Ostródzkiej 175 w Warszawie. Zbiórka o godz. 9.30 w celu przeprowadzenia rozgrzewki. Prosimy, aby dzieci miały strój dostosowany do warunków pogodowych.
W zakładce „Rekrutacja- rekrutacja do klasy czwartej sportowej” zamieszczony został aktualny harmonogram.

Listy dzieci zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w Szkole Podstawowej Nr 112

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 12 do 20 maja br. (do godz. 16.00) potwierdzają wolę zapisu do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Wolę zapisu można potwierdzić:

  • elektronicznie w systemie rekrutacyjnym – po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć” przycisk „Potwierdź wolę zapisu w placówce” (instrukcja dla rodziców będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym)

lub

  • przesyłając skan/zdjęcie potwierdzenia woli zapisu na adres mailowy szkoły do której dziecko zostało zakwalifikowane (mkacprzak@sp112.waw.pl)

Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga przesłania na adres mailowy szkoły skanu/zdjęcia potwierdzenia.

 Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

Jeśli dziecko ubiegało się o przyjęcie tylko do szkoły obwodowej (na podstawie zgłoszenia) i zostało do niej zakwalifikowane, rodzic nie musi potwierdzać woli zapisu – dla tej grupy dzieci system automatyczne potwierdzi wolę zapisu.

Wszelkie wątpliwości oraz pytania i prośby związane z naborem uczniów do szkoły proszę przesyłać na adres mkacprzak@sp112.waw.pl

 

Zarządzenie Nr 5 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 im M. Kownackiej w Warszawie z dnia 22.04.2020 r. w sprawie ustalenia zmian w zasadach klasyfikowania i promowania uczniów oraz warunkach i sposobie przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzianu wiedzy i umiejętności oraz warunkach ustalenia rocznej oceny zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżeń, do trybu ustalenia oceny

Na podstawie § 1 pkt 5 i § 13 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.), zarządza się, co następuje:

  • 1

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły wprowadza się

  • zmiany w Szkolnych zasadach oceniania klasyfikowania i promowania Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 im. Marii Kownackiej w Warszawie stanowiące załącznik 1 do zarządzenia.

 

  • warunki i sposób przeprowadzania egzaminów: poprawkowego, klasyfikacyjnego  i sprawdzianu wiedzy i umiejętności oraz warunków ustalenia rocznej oceny zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżeń, do trybu ustalenia oceny sprawdzianu określone w załączniku nr 2 do zarządzenia.
  • 2

Zmiany w Szkolnych zasadach klasyfikowania i promowania uczniów oraz warunki i sposób przeprowadzania egzaminów i sprawdzianu określone w załącznikach 1 i 2 stosuje się do dnia zniesienia czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół. Po tym okresie klasyfikowanie i promowanie oraz egzaminy i sprawdzian przeprowadza się na wcześniej obowiązujących zasadach.

  • 3

Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian do określonych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów i sprawdzianu, jeżeli takie zmiany będą konieczne ze względu na specyfikę pracy szkoły w obecnych warunkach. Rodzice i uczniowie zostaną poinformowani o zmianach w ciągu 3 dni od ich wprowadzenia za pomocą dziennika elektronicznego Librus.

  • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Szkoły

Alicja Waś

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 

Szkoła z Klasą