Pomoc materialna

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Głównym kryterium jest dochód na osobę w rodzinie nieprzekraczający 528,00 zł. Do dochodu rodzinnego nie wlicza się świadczenia wychowawczego tzw. Program „Rodzina 500+”. Dodatkową przesłanką jest występowanie bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii, a także gdy rodzina jest niepełna.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek rodziców ucznia lub dyrektora szkoły.

Stypendium szkolne jest przyznawane w formie pokrycia kosztów poniesionych na cele edukacyjne:

1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych lub wyrównawczych, w tym w szczególności kosztów udziału w zajęciach językowych, komputerowych, artystycznych, sportowych oraz w innych płatnych zajęciach edukacyjnych, a także całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów pobytu na tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach – w tym wycieczkach o charakterze edukacyjnym, wyjściach do kin czy teatrów;

2. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakupu pomocy o charakterze edukacyjnym, w szczególności zakup podręczników, lektur, słowników, tornistrów, przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych ( w tym sprzętu komputerowego, programów edukacyjnych, audiobooków), stroju sportowego, względnie innych pomocy naukowych i dydaktycznych poszerzających i pogłębiających wiedzę i zdolności uczniów;

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać do 16 września 2018 r.  w pokoju  pedagogów szkolnych. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie zaświadczenia o dochodzie w rodzinie.

Wnioski są dostępne u pedagoga szkolnego lub do pobrania w formie elektronicznej na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy.

 Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zdarzeniem losowym jest np. śmierć rodzica, ciężka choroba, nagła utrata pracy, pożar, powódź lub klęska żywiołowa. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.

Aby uzyskać pełne informacje oraz otrzymać wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy zgłosić się do pedagoga szkolnego.

 Stypendium „Posiłek dla ucznia”

 Istnieje  możliwość uzyskania zwolnienia z opłat za korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej. W tym celu należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły. Ta forma wsparcia dotyczy uczniów z rodzin w trudnej sytuacji życiowej, którzy nie kwalifikują się do pomocy w postaci bezpłatnych obiadów finansowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Bliższe informacje oraz wzory wniosków dostępne są  u pedagogów szkolnych.

Szkoła z Klasą