Profilaktyka

 STRAŻ MIEJSKA

Działalność profilaktyczna (edukacyjna i informacyjna) realizowana przez Straż Miejską m.st. Warszawy obejmuje zasadnicze cele profilaktyki uniwersalnej: promocję zdrowego stylu życia oraz zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych.

Programy przygotowane przez Straż Miejską adresowane do dzieci i młodzieży szkolnej dostosowane są pod względem doboru treści  i metodyki do wieku odbiorców, poziomu wiedzy oraz stopnia ich rozwoju poznawczego.

Przedstawiciel Straży Miejskiej realizuje w naszej szkole następujące programy profilaktyczne:

 „Bezpieczni ze Strażą Miejską”
program dla dzieci z grup 0 –  2 godziny lekcyjne dla jednej klasy.
Tematy do realizacji:
1. Umiem wezwać pomoc  (zasady powiadamiania służb i osób dorosłych   w sytuacji zagrożenia).
2. Zasady bezpiecznej zabawy (wspólne ustalanie i ćwiczenie zasad niezbędnych
dla bezpieczeństwa podczas zabaw w domu, w szkole, na podwórku).

„Wiem co robić, kiedy jestem sam”
program dla uczniów klas I;  3 godziny lekcyjne dla jednej klasy.
Tematy do realizacji:
1. Bezpieczna droga do szkoły (zasady bezpiecznego poruszania się pieszego  po drodze).
2. Spotkanie z nieznajomym (zasady bezpiecznego zachowania się w kontaktach z osobami nieznajomymi).
3. Czy pies musi ugryźć? (zasady właściwego zachowania się wobec psów, obowiązki właściciela psa).

„Uczymy się żyć bez przemocy”
program dla uczniów klas II ; 1  godzina zajęć dla jednej klasy;
Zakres tematyczny: kształtowanie umiejętności komunikowania się z innymi zgodnie
z normami społecznymi, konstruktywne sposoby radzenia sobie ze złością oraz w sytuacjach agresji i przemocy rówieśniczej.

Przyjaciele zwierząt”
program dla uczniów klas III ;  1 godzina lekcyjna dla jednej klasy.
Zakres tematyczny: prawa zwierząt, postępowanie wobec zwierząt wolnożyjących.

„Bezpieczeństwo w sieci”
program dla uczniów klas V; 1 godzina lekcyjna dla jednej klasy;
Zakres tematyczny zajęć:  bezpieczne korzystanie z Internetu, problem cyberprzemocy.

„Wiem- pomagam-ratuję”
program dla uczniów klas VI; 2 godziny lekcyjne dla jednej klasy;
Zakres tematyczny: zapoznanie z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz właściwego informowania służb ratunkowych.

Programy dla uczniów klas VII;  2 godziny lekcyjne dla jednej klasy.
„Współczesna zagrożenia”
– postępowanie w przypadku zagrożenia terrorystycznego, podejrzanego pakunku, powiadamianie służb ratowniczych, zasady ewakuacji;
„Odpowiedzialność prawna nieletnich”
–  odpowiedzialność w kontekście przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

„Teatr na Straży” uczniowie klas III – spektakl edukacyjny pt. „Florka w sieci”  dotyczący bezpiecznego  korzystania  z Internetu oraz zjawiska cyberprzemocy. Wskazuje także   na alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu przez dzieci.
Aktorami w przedstawieniu są funkcjonariusze Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 21

Zespół socjoterapii i profilaktyki społecznej prowadzi  w wybranych klasach zajęcia warsztatowe o tematyce:

  1. Terapia baśnią.
  2. Integracja zespołu klasowego.
  3. Profilaktyka zachowań agresywnych.
  4. Rozwiązywanie konfliktów bez przemocy.

 

STOWARZYSZENIE EPSILON

Trenerzy  stowarzyszenia realizują Program Profilaktyczno – Wychowawczy Epsilon.
Warsztaty prowadzone są dwuetapowo (3+2 godziny) przy wykorzystaniu narracji dramowej. Wychowawca klasy otrzymuje szczegółowe wskazówki do  dalszej pracy z grupą.

Program Epsilon posiada  także ofertę dla rodziców uczniów. W bieżącym  roku szkolnym odbyły się otwarte prelekcje, których tematem były:

 „Nowe uzależnienia – gry komputerowe, Internet, portale społecznościowe” oraz
 „Zasady i konsekwencje. Co to są granice i jakie jest ich znaczenie  w wychowaniu?”

 

PROCTER & GAMBLE

„Między nami, kobietkami”

Nasza szkoła od kilku lat uczestniczy w programie  „Między nami kobietkami”.
Program przeznaczony jest dla dziewcząt klas szóstych i stanowi wsparcie dla realizacji celów edukacyjnych na przedmiocie przyroda. Program  stworzono  przy  współpracy  recenzentów Ministerstwa Edukacji Narodowej, ginekologów i psychologów. Jest on wpisany na listę środków dydaktycznych zalecanych przez MEN do użytku szkolnego. Od ponad 10 lat funkcjonuje na terenie całej Polski.

Obejmuje działania edukacyjne upowszechniające wiedzę o:
· dojrzewaniu i zachodzących zmianach,
· anatomii człowieka,
· menstruacji,
· higienie,
· zdrowiu,
· napięciu i lękach okresu dojrzewania.

Cele programu:
· zdobycie określonej wiedzy i lepsze zrozumienie przemian    fizycznych  i   emocjonalnych  zachodzących w okresie dojrzewania,
· przyswojenie prawidłowej terminologii dotyczącej części ciała, dorastania i rozwoju,
· zaakceptowanie siebie i złagodzenie stresów związanych z dorastaniem,
· uświadomienie sobie, że wraz z dojrzewaniem wzrasta odpowiedzialność za dbałość
o swoje ciało i postępowanie.
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną Prelegentkę Działu Profilaktyki i Edukacji Procter & Gamble.  Uczestniczki programu otrzymują specjalne zestawy edukacyjne.

 

Szkoła z Klasą