Rekrutacja do klasy pierwszej

UWAGA ! W elektronicznym systemie rekrutacyjnym klasy pierwsze zostały przypisane do naszej głównej placówki przy ulicy Zaułek 34. Jednak ostateczna informacja o lokalizacji klas pierwszych zostanie podana w późniejszym terminie. W przypadku braku miejsca klasy pierwsze zostaną umieszczone w naszej filii przy ulicy Ostródzkiej 144. Prosimy o zwrócenie na to uwagi  podczas podejmowania decyzji o wyborze szkoły.

Do klas I przyjmowane są:

  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2012) – objęte obowiązkiem szkolnym,

 

  • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2013) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (należy dostarczyć do szkoły zaświadczenie potwierdzające odbycie rocznego przygotowania przedszkolnego lub kopię opinii z PPP).
  1. Rodzic dziecka zamieszkałego w rejonie szkoły składa formularz „zgłoszenia do szkoły”, dziecko przyjmowane jest z urzędu i nie bierze udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).
  2. Dziecko zamieszkałe w rejonie szkoły, które staja się o przyjęcie do kilku szkół, mimo umieszczenia na liście preferencji szkoły rejonowej, bierze udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Przy wyborze tej opcji proszę pamiętać o dostarczeniu w odpowiednim terminie „potwierdzenia przyjęcia” do placówki gdzie dziecko się zakwalifikowało,
  3. Dziecko spoza rejonu, starające się o przyjęcie do naszej placówki bierze udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Informacje dotyczące kryteriów rekrutacji dla dzieci spoza obwodu szkoły oraz harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020 zostały zamieszczone pod linkami:

Kryteria rekrutacji do klas pierwszych dla kandydatów spoza obwodu szkoły na rok szkolny 2019/2020

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa/20480_kryteria-rekrutacji-do-klas-i-szkol

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa/20481_harmonogram-rekrutacji-do-klas-i-w-szkolach

Informacji na temat rekrutacji i oferty poszczególnych przedszkoli i szkół udzielają pracownicy Urzędu Dzielnicy Białołęka:

 

  • przedszkola: Joanna Pasko 22 614-18-58 wew.211
  • szkoły podstawowe: Urszula Kamionowska 22 32-54-197
  • przedszkola i szkoły podstawowe: Mirosław Urbański 22 32-54-195
  • przedszkola i szkoły podstawowe: Maria Stasiak – Malarczyk 22 32-54-199

Aby zgłosić dziecko do klasy pierwszej należy w terminie podanym w harmonogramie:

– zalogować się na stronie https://warszawa-podstawowe.pzo.edu.plwypełnić odpowiednie rubryki, wydrukować formularz i podpisany dostarczyć do placówki pierwszego wyboru

lub

-udać się do wybranej placówki i wypełnić formularz na miejscu ręcznie.

Wykaz potrzebnych dokumentów i wzory oświadczeń TYLKO DLA DZIECI SPOZA REJONU można znaleźć  w zakładce „Dokumenty”.

Kopie dokumentów należy opatrzyć własnoręcznym podpisem, datą oraz formułą „za zgodność z oryginałem”.

Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnej liczby szkół, które prowadzą zapisy dzieci z określonego rocznika przy czym placówką pierwszego wyboru jest szkoła, która znajduje się na pierwszym miejscu wśród wybranych przez rodzica placówek  (UWAGA! Podanie składa się tylko w jednej placówce- pierwszego wyboru !!! nie ma potrzeby zanoszenia formularza do placówek drugiego, trzeciego (…) wyboru).

 

DZIECI ZAKWALIFIKOWANE, KTÓRYCH RODZICE NIE ZŁOŻĄ POTWIERDZENIA WOLI ZAPISU NIE ZOSTANĄ PRZYJĘTE !!!

W przypadku, gdy liczba chętnych dzieci spoza rejonu przewyższa liczbę miejsc jakimi dysponuje placówka, to o zakwalifikowaniu się dziecka decyduje liczba punktów jaką otrzymało za spełnianie poszczególnych kryteriów.

Szkoła z Klasą