REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 112 W WARSZAWIE

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r.
 2. Statut Szkoły Podstawowej nr 112 w Warszawie

 

Regulamin zawiera następujące rozdziały:

 1. Cele, prawa i obowiązki samorządu uczniowskiego.
 2. Rada samorządu uczniowskiego.

III. Wybory do rady samorządu uczniowskiego. Historia wyborów.

 1. Opiekun samorządu uczniowskiego.
 2. Postanowienia końcowe.

 

ROZDZIAŁ I – Cele, prawa i obowiązki samorządu uczniowskiego.

W szkole działa samorząd uczniowski zwany ,,samorządem”.

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

Cele samorządu uczniowskiego:

 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów.
 • Partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji wychowawczych zadań szkoły.
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania.
 • Stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli i samodyscypliny uczniów.

Prawa samorządu uczniowskiego:

SU może przedstawić Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia takich jak:

 • Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.
 • Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania właściwych zainteresowań.
 • Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z opiekunem SU.
 • Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej.
 • Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

Obowiązki samorządu uczniowskiego:

 • Pobudzanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych.
 • Organizowanie grup uczniowskich do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły.
 • Przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów.
 • Współudział w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań uczniów.
 • Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, środowisku rówieśniczym i rodzinnym.
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
 • Zachowanie się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka.
 • Okazywanie szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły.
 • Informowanie opiekuna o swojej działalności i zamierzeniach (np. organizowanie konkursów, gazetki, plakaty itp.).
 • Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród a także kar.
 • Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów.
 • Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności, szanowanie poglądów i przekonań innych ludzi.
 • Troszczenie się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd.
 • Dbanie o piękno mowy ojczystej.
 • Udzielanie pomocy osobom potrzebującym.
 • Organizowanie ciekawych zajęć edukacyjnych i wychowawczych i rozrywkowych.

 

ROZDZIAŁ II – Rada samorządu uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 112.

Władzami samorządu uczniowskiego są:

 • na szczeblu klas: samorządy klasowe
 • na szczeblu szkoły: rada samorządu uczniowskiego.

W skład rady samorządu uczniowskiego wchodzą:

 • przewodniczący
 • zastępca przewodniczącego
 • sekretarz
 • członkowie rady samorządu.

Kadencja rady samorządu uczniowskiego trwa jeden rok i może zostać przedłużona.

Członkami rady mogą być uczniowie klas IV-VIII.

Przedstawiciele rady klas najstarszych mają obowiązek opieki nad członkami samorządu reprezentującymi klasy młodsze.

Prace rady samorządu uczniowskiego koordynuje przewodniczący rady wraz z nauczycielem – opiekunem.

Członka rady uczniowskiej można odwołać, jeżeli narusza regulamin samorządu uczniowskiego, statut szkoły lub nie bierze udziału w pracach rady uczniowskiej.

Na miejsce odwołanego członka rady uczniowskiej powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno największą ilość głosów, a nie jest w radzie uczniowskiej, lub osobę zgłoszoną i zaakceptowaną przez radę.

Członek rady uczniowskiej może sam zrezygnować z działalności w radzie. Powołuje się nowego członka — patrz punkt wyżej.

 

ROZDZIAŁ III – Wybory do rady samorządu uczniowskiego. Historia wyborów.

Wybory są:

 • powszechne, tzn. każdy uczeń ma prawo udziału w głosowaniu
 • równe, tzn. każdy uczeń ma jeden głos
 • bezpośrednie, tzn. każdy głosuje osobiście
 • tajne, tzn. wybór jest anonimowy.

Prawo udziału w wyborach mają uczniowie klas IV – VIII. Wyłonienie kandydatów do rady samorządu uczniowskiego odbywa się przez głosowanie uczniów w poszczególnych klasach, w obecności wychowawców klas, celem wybrania reprezentantów z największą liczbą głosów.

Wybory zarządza opiekun samorządu w porozumieniu z dyrekcją szkoły.

Kandydatem do rady samorządu może być każdy uczeń, który ma co najmniej dobre zachowanie oraz spełnia warunki określone w rozdziale I (obowiązki).

W drodze głosowania przez uczniów lub wyboru przez radę samorządu może być wyłoniony przewodniczący, zastępca, sekretarz.

Pierwsze demokratyczne wybory do rady samorządu w Szkole Podstawowej nr 112 odbyły się w pierwszej połowie września 2012.

 

ROZDZIAŁ IV – Opiekun samorządu uczniowskiego.

Opiekun jest doradcą służącym swoją wiedzą, pomocą i doświadczeniem w pracy samorządu uczniowskiego.

Kadencja opiekuna trwa jeden rok i może być przedłużona.

 

ROZDZIAŁ V — Postanowienia końcowe.

Samorząd uczniowski może na bieżąco prowadzić pisemny rejestr ze swojej pracy i współuczestniczyć w redagowaniu kalendarium działań SU na stronie internetowej szkoły.

Samorząd uczniowski może prowadzić gazetkę ścienną, na której mogą się znaleźć informacje dotyczące jego bieżącej działalności.

Samorząd uczniowski może redagować i wydawać gazetkę szkolną w szkole.

Ważne informacje rada SU może ogłaszać przez radiowęzeł szkolny.

Regulamin SU Szkoły Podstawowej nr 112 opracowała mgr Marzenna Marciniak (opiekun SU).  Regulamin został zaakceptowany przez Radę Samorządu Uczniowskiego 29.09.2012 r.