Zima/Lato w mieście

 

zima w miescie

Zima w Mieście 2018 w Dzielnicy Białołęka

TERMIN: 15.01.2018 r. – 26.01.2018 r.

W terminie od 27.11.2017 do wyczerpania miejsc, Rodzic/Opiekun prawny składa w wybranej szkole wypełnioną kartę kwalifikacyjną uczestnika Warszawskiego  Programu „Zima w Mieście 2018 r.” oraz uiszcza opłatę za wyżywienie.

Kartę kwalifikacyjną uczestnika można pobrać ze stron internetowych szkół podstawowych organizujących wakacyjne placówki edukacyjne, Urzędu Dzielnicy Białołęka www.bialoleka.waw.pl, zaś wersję papierową  w sekretariatach szkół.

Program „Zima w Mieście – 2018” dla chętnych uczniów realizowany będzie w terminie od 15 stycznia do 26 stycznia 2018 r. w 12 feryjnych placówkach edukacyjnych, czynnych pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -17.00.

Dzieciom zostanie zapewniona opieka, wyżywienie oraz ciekawa oferta programowa pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Bogaty program obejmuje m.in. zajęcia sportowe, rekreacyjne, artystyczne, edukacyjne, muzyczne kulturalne oraz liczne wycieczki i konkursy. Oferta  jest bardzo urozmaicona oraz dostosowana zarówno do wieku jak i zainteresowań uczestników. Co roku Białołęcki Ośrodek Sportu, Białołęcki Ośrodek Kultury oraz Biblioteki przygotowują specjalną ofertę wakacyjną zarówno dla uczestników indywidualnych, jak i grup zorganizowanych. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Z programu Zima w Mieście mogą korzystać uczniowie warszawskich szkół (obowiązek posiadania legitymacji szkolnej) oraz uczniowie mający stałe miejsce zamieszkania (zameldowania) w Warszawie.

Uczestnik programu w feryjnej placówce edukacyjnej otrzymuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły. Rodzice (opiekunowie) ucznia wnoszą opłatę za posiłki w wysokości 7 złotych dziennie.

Warunkiem przyjęcia dziecka do feryjnej placówki edukacyjnej jest wypełnienie i złożenie karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku w sekretariacie szkoły objętej programem Zima w Mieście oraz uiszczenie opłaty za posiłki, gotówką (z góry za cały turnus). Dzienna stawka żywieniowa wynosi 7 zł.

Z posiłków korzystają wszyscy uczestnicy. Dopuszcza się wyjątki w przypadku zaleceń lekarskich. Dzieci, które nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (zaświadczenie), korzystają z posiłków przyniesionych z domu.

Z odpłatności za posiłki zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej, na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły. Dzieci, które nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (zaświadczenie), nie wnoszą opłat za posiłki.

Zwroty opłat za niewykorzystane przez dziecko posiłki dokonywane będą po zakończeniu edycji programu na zasadach określonych przez daną placówkę, na pisemny wniosek rodzica ze wskazaniem dni nieobecności dziecka.

Liczba miejsc w danej placówce jest ograniczona. Zapisy prowadzone będą do wyczerpania miejsc. W przypadku dużego zainteresowania i przekroczenia dziennych limitów miejsc, placówki zastrzegają sobie możliwość wpisania uczestnika na listę rezerwową. Liczy się kolejność złożonych i zapłaconych kart. Pierwszeństwo w zapisach mają osoby chętne do udziału w wypoczynku w wymiarze pełnych tygodni. Dzieci mogą uczestniczyć w programie „Zima w Mieście” na terenie całego m.st. Warszawy, niezależnie od Dzielnicy zamieszkania. Szczegółową listę punktów, które będą prowadziły półkolonie będzie można znaleźć na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy: www.um.warszawa.pl

Informujemy, iż opłaty wnoszone przez rodziców tytułem żywienia dzieci biorących udział w akcji „Zima w mieście” nie będą ewidencjonowane za pomocą kas fiskalnych. Sprzedaż posiłków przez szkoły i przedszkola na rzecz uczniów, podopiecznych, nauczycieli oraz personelu jest zwolniona z obowiązku jej ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych zgodnie z poz. 45 załącznika do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Regulamin wakacyjnej placówki edukacyjnej

Karta uczestnika

SPIS  PLACÓWEK EDUKACYJNYCH – ZIMA w MIEŚCIE  – 2018r.

Feryjne placówki edukacyjne