Karta zapisu-szkoła/Oświadczenia

Aby zapisać dziecko naszej szkoły do klas II – VIII należy wypełnić jeden z załączonych formularzy:

  1. kartę zapisu do szkoły, która obowiązuje dla dzieci z rejonu

Karta_przyjęcia_dziecko_rejonowe

  1. wniosek o przyjęcie do szkoły dla dzieci spoza rejonu 

Wniosek_o_przyjęcie_ucznia_spoza_rejonu 2-8

 

Aby zapisać dziecko do oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej należy wypełnić formularz zamieszczony na stronach:

https://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl

https://warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl

lub wypełnić formularz ręcznie

zgłoszenie do klasy I w szkole obwodowej 2021-2022

wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_przedszkola_oddziału_przedszkolnego

 wniosek_do_klasy_i_kandydat_spoza_obwodu

oraz dołączyć do niego odpowiednie dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie poszczególnych kryteriów (oświadczenia dotyczą tylko dzieci zgłaszanych do oddziałów przedszkolnych i dzieci spoza rejonu w klasie pierwszej).

Kopie dokumentów należy opatrzyć własnoręcznym podpisem, datą oraz formułą „za zgodność z oryginałem”.

Wykaz dokumentów, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania przez dziecko poszczególnych kryteriów rekrutacyjnych oraz wzory oświadczeń znajdują się w plikach poniżej:

 

wykaz dokumentów_oddział przedszkolny

wzory oświadczeń pierwsza klasa dzieci spoza rejonu

wzory oświadczeń oddział przedszkolny

oświadczenie_w_sprawie_podpisu_rodziców

 

 

 

 

Szkoła z Klasą