Karta zapisu-szkoła/Oświadczenia

Aby zapisać dziecko naszej szkoły do klas II – VIII należy wypełnić jeden z załączonych formularzy:

  1. kartę zapisu, która obowiązuje dla dzieci z rejonu (akt urodzenia do wglądu)

Karta_przyjęcia_dziecko_rejonowe

 

  1. wniosek o przyjęcie dla dzieci spoza rejonu (akt urodzenia do wglądu, do wniosku można dołączyć na piśmie prośbę o przyjęcie wraz z uzasadnieniem)

Wniosek_o_przyjęcie_ucznia_spoza_rejonu

 

Formularz powinien być podpisany przez obojga rodziców, gdyż  stanowi to potwierdzenie zgodności ze stanem faktycznym informacji w nim zawartych. Gdy jeden  z rodziców nie może podpisać dokumentu, należy dołączyć oświadczenie wyjaśniające, dlaczego tylko jeden z rodziców go podpisuje i/lub że oboje rodzice zgodnie podjęli decyzję o zapisaniu dziecka do naszej szkoły oraz uzgodnili dane zawarte w formularzu.

 Aby zapisać dziecko do oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej należy wypełnić formularz zamieszczony na stronach:

https://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl

https://warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl

lub wypełnić formularz ręcznie

formularze dostępne będą po rozpoczęciu rekrutacji tj. od 1 marca od godz. 13.00

oraz dołączyć do niego odpowiednie dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie poszczególnych kryteriów (oświadczenia dotyczą tylko dzieci zgłaszanych do oddziałów przedszkolnych i dzieci spoza rejonu w klasie pierwszej).

Kopie dokumentów należy opatrzyć własnoręcznym podpisem, datą oraz formułą „za zgodność z oryginałem”.

Oświadczenia muszą zawierać klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Wykaz dokumentów, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania przez dziecko poszczególnych kryteriów rekrutacyjnych oraz wzory oświadczeń znajdują się w plikach poniżej:

 wykaz dokumentów oddział przedszkolny

wykaz dokumentów pierwsza klasa dzieci spoza rejonu

wzory oświadczeń klasa pierwsza

wzory oświadczeń oddział przedszkolny

oświadczenie w sprawie podpisu rodziców

 

 

 

 

 

Szkoła z Klasą