Statut szkoły

STATUT SZKOŁY   Statut szkoły

Zarządzenia wykonawcze do Statutu:

Załącznik nr 1 do statutu szkoły stanowiący integralną część statutuSzkolne zasady oceniania klasyfikowania i promowania

Zarządzenie nr 6– Regulamin korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego

Zarządzenie nr 8 – Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych

Zarządzenie nr 9 – Regulamin biblioteki i czytelni multimedialnej

Zarządenie nr 10 – Regulamin świetlicy szkolnej

Zarządzenie nr 11  – Regulamin  przyprowadzania i  odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego

Zarządzenie nr 12 – Regulamin korzystania z monitoringu  wizyjnego

Zarządzenie nr 13 – Regulamin organizacji wycieczek szkolnych

Zarządzenie nr 14 – Procedura wydłużenia etapu edukacyjnego

 

PROGRAM_WYCHOWAWCZO_PROFILAKTYCZNY_SZKOŁY_NR_112_2021-2022

Załącznik Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły – Program profilaktyki uzależnień 2021_22

Szkoła z Klasą