Egzamin ósmoklasisty

Informacja dla rodziców/opiekunów ws. Egzaminu Ósmoklasisty

Szanowni Państwo, Rodzice uczniów klas 8!

W tym roku szkolnym Państwa dzieci przystąpią do egzaminu ósmoklasisty organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie. W związku z tym powiadamiam Państwa, że:

  1. Szczegółowe zasady organizowania egzaminu znajdą Państwo na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie https://oke.waw.pl  w zakładce „Procedury egzaminów/ Egzamin – 8 klasisty”.

Polecam również Państwa uwadze stronę internetową Centralnej Komisji Egzaminacyjnej    https://cke.gov.pl/ w szczególności zakładkę „Egzamin ósmoklasisty”.

  1. Treść Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019 do potrzeb uczniów  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym dostępny jest na stronie internetowej https://oke.waw.pl  w zakładce „Komunikaty Dyrektora CKE” lub załączony poniżej.

Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu 

  1. Rodziców/Opiekunów prawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. ze stwierdzoną dysleksją) proszę o złożenie w sekretariacie szkoły do 15 października br.( jeśli nie została złożona wcześniej)opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się.
  2. O konkretne sposoby dostosowania wnioskuje rada pedagogiczna, a dyrektor szkoły ma obowiązek przekazać rodzicom propozycje rady pedagogicznej do 20 listopada 2018 r. Rodzice mogą je zaakceptować lub odrzucić do 23 listopada 2018 r.
  3. Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do 1 października 2018 r., pisemną deklarację: wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty. Druki deklaracji: Deklaracja wskazująca język obcy

Zadeklarowany wcześniej język można zmienić do 15 stycznia 2018 r.

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty przekazane zostaną  Państwu przez Wychowawców podczas  najbliższych zebrań z rodzicami.

Łączę wyrazy szacunku,

Alicja Waś

Szkoła z Klasą