Karta rowerowa

W SP 112 w roku szkolnym 2021/2022 egzaminy na kartę rowerową będą odbywać się w maju:
 egzamin teoretyczny i egzamin praktyczny.
Do egzaminu mogą przystąpić uczniowie, którzy ukończyli 10 rok życia oraz ci, którzy nie zdawali bądź nie zdali egzaminu w poprzednich latach. W klasie 4 na Technice, zgodnie z podstawą programową znajdują się treści wychowania komunikacyjnego pozwalające uczniowi przygotować się do egzaminu.

 

REGULAMIN UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ
 
obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 112 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Marii Kownackiej w Warszawie

Regulamin został opracowany na podstawie: Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. 2013, poz. 512). Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r.
o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011, Nr 30, poz. 151).
Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna: dyrektor szkoły – uczniowi szkoły podstawowej.

 

WARUNKI UBIEGANIA O KARTĘ ROWEROWĄ

1. Do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić uczniowie, którzy nie później niż
w dniu egzaminu ukończyli 10 lat.
2. Uczeń powinien w wyznaczonym terminie, nie później niż do 5 maja, złożyć wypełniony czytelnie arkusz zaliczeń ucznia. Uczeń wypełnia czytelnie swoje dane oraz
uzyskuje podpis/zgodę rodzica/ opiekuna prawnego i wychowawcy: (tabela pkt:1 i 2)
3. W przypadku braku podpisu rodzica/opiekuna prawnego i wychowawcy, uczeń nie może ubiegać się o uzyskanie karty rowerowej.
4. Uczeń przystępuje do sprawdzenia umiejętności teoretycznych w wyznaczonym terminie.
5. Uczniowie składają egzamin w formie testowej (część teoretyczna) oraz praktycznej. 6. Test (część teoretyczna) przeprowadzony jest w formie testu jednokrotnego wyboru. Test zawiera pytania o następującej tematyce: znaki i sygnały drogowe, manewry na drodze, typowe sytuacje drogowe, pierwsza pomoc ofiarom wypadków.
7. Test sprawdzający wiadomości teoretyczne składa się z 25 pytań, aby go zdać należy udzielić 20 poprawnych odpowiedzi. Czas trwania egzaminu 30 minut.
8. Po zaliczeniu testu teoretycznego uczeń przystępuje do sprawdzianu praktycznego
z jazdy na rowerze.
9. Test praktyczny (część praktyczna) polega na ocenie kierującego rowerem pod względem:
– Pozycji kierującego na pojeździe.
– Upewnienia się o możliwości jazdy.
– Upewnienia się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy.
– Hamowania i zatrzymania pojazdu/roweru w określonym miejscu.
– Poruszanie się po miasteczku ruchu drogowego przygotowanym przez Straż Miejską 10. Egzamin praktyczny musi się odbywać wyłącznie na rowerze posiadającym wyposażenie przewidziane przez prawo o ruchu drogowym.
11. Za pozytywnie zdany egzamin teoretyczny uważa się udzielenie przez ucznia 80% poprawnych odpowiedzi w teście i zdany test praktyczny.
12. Jeżeli wyniki egzaminu są negatywne uczeń może przystąpić do egzaminu
w następnym roku szkolnym.

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ

 

Uzyskanie karty rowerowej wymaga postępowania zgodnie z poniższą procedurą:

1. Uczeń powinien pobrać ze strony internetowej szkoły załącznik nr 1 /zakładka Z życia szkoły/Karta rowerowa.
2. Wypełnić czytelnie swoje dane osobowe.
3. Uzyskać wpis (zgodę) rodzica lub prawnego opiekuna.
4. Uzyskać wpis (zgodę) nauczyciela wychowawcy.
5. Przystąpić do sprawdzianu teoretycznego.
6. Po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego, przystąpić do sprawdzianu praktycznego z jazdy na własnym lub przygotowanym przez Straż Miejską rowerze na placu manewrowym (na zamkniętym parkingu szkolnym).
7. Dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń wydaje uczniom Kartę Rowerową. Jest ona bezpłatna.

Dokładne terminy egzaminów teoretycznych i praktycznych w danym roku szkolnym, będą podawane w ogłoszeniach przez dziennik Librus, pod koniec kwietnia.

 

Szkolny koordynator: Nina Biało

Wypełnione arkusze zaliczeń proszę dostarczać do nauczyciela Techniki: Nina Biało,
do 5 maja. Uczniowie, którzy pozytywnie zaliczą test i egzamin praktyczny zobowiązani są w ciągu 7 dni dostarczyć do sekretariatu szkoły swoje aktualne zdjęcie, które na odwrocie musi być podpisane imieniem i nazwiskiem.
Fakt wydania Karty Rowerowej odnotowany zostaje w dokumentacji szkolnej,
w ewidencji druków ścisłego zarachowania.

 

Karta rowerowa – arkusz zaliczeń

Szkoła z Klasą