Aktywna Klasa

Samorząd Uczniowski ogłasza nowy, całoroczny konkurs Aktywna Klasa, który zastąpi dotychczasowy Klasa na medal.

Przez cały rok uczniowie klas będą rywalizować o ten tytuł angażując się w życie społeczności szkolnej.
Ocenie na punkty, będzie podlegało zaangażowanie, udział uczniów w różnorodnych przedsięwzięciach oraz konkursach proponowanych przez Samorząd Uczniowski.

Konkursy będą o charakterze: edukacyjnym, patriotycznym, kulturalnym i integracyjnym.
W punktacji będą także brane pod uwagę: udział w różnych akcjach charytatywnych oraz czytelnictwo poszczególnych klas.

Cztery klasy, które zdobędą najwyższą liczbę punktów zwyciężą i otrzymają nagrody pieniężne. Najlepsza klasa otrzyma dodatkowo puchar przechodni Aktywna Klasa.

Na bieżąco, po zaproponowanych działaniach SU, będą przyznawane punkty klasom i nanoszone na arkusz, zamieszczony w gablocie Samorządu Uczniowskiego na parterze, w holu szkoły.

Zapraszamy chętnych nauczycieli, organizujących konkursy dla kl. IV-VIII do zgłaszania swoich przedsięwzięć w celu współpracy i przyznawania dodatkowych punktów w Aktywna Klasa.

Pod patronatem Samorządu Uczniowskiego prowadzona jest akcja Szczęśliwy numerek.

 

Szczęśliwy numerek

Pod patronatem Samorządu Uczniowskiego odbywa się losowanie szczęśliwego numerka. Poprzednio reprezentanci S.U. losowali numerek osobiście, obecnie jest on generowany przez system Synergia Librus, a upoważnieni uczniowie zawieszają szczęśliwy numerek w gablocie SU, na parterze w holu szkoły.

Oto ogólne zasady:

  1. Szczęśliwy numerek losowany jest codziennie.
  2. Wylosowane numerki odpowiadają numerom uczniów w dzienniku elektronicznym.
  3. Wylosowanie Szczęśliwego numerka chroni ucznia przed konsekwencjami braku pracy domowej lub ćwiczeń oraz umożliwia zwolnienie z odpowiedzi ustnej na wszystkich lekcjach w danym dniu.
  4. Szczęśliwy numerek nie chroni ucznia od uwag za złe zachowanie.
  5. Nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą klasy bądź dyrektorem szkoły może zawiesić udział ucznia (uczniów) w akcji „Szczęśliwy numerek” na konkretnych zajęciach ze względu na nieodpowiednie zachowanie przed, w trakcie i po lekcji lub kiedy wchodzą w grę nieusprawiedliwione nieobecności.

 

Zasady „Szczęśliwego numerka” zostały opracowane przez opiekuna przez SU Marzennę Marciniak i zaakceptowane przez Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 112 Alicję Waś.

Szkoła z Klasą