Mały Samorząd Szkolny

Powołanie Małego Samorządu Uczniowskiego ma na celu przygotowanie najmłodszych uczniów do aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu naszej szkoły. Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I – IV powinno zajmować ważne miejsce. Poprzez jej tworzenie uczymy aktywności, umiejętności pracy w zespole, indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych oraz rozwijania własnych zainteresowań.

Struktura organizacyjna Małego Samorządu:

1. Wszyscy uczniowie klas I- IV należą do Małego Samorządu, a reprezentanci poszczególnych klas do samorządów klasowych.

2. Nad prawidłową realizacją zadań czuwają opiekunowie Małego Samorządu, współpracując z dyrekcją, wychowawcami i innymi nauczycielami.

 

Cel główny:

 • Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I- IV.

 

Cele szczegółowe:

Reprezentowanie ogółu uczniów klas I- IV Szkoły Podstawowej nr 112 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Kownackiej w Warszawie;

 • Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów w młodszym wieku szkolnym;
 • Stwarzanie warunków do aktywności;
 • Rozwijanie zdolności, zainteresowań i talentów uczniów;
 • Wdrażanie do odpowiedzialności moralnej, poszanowania odrębności przekonań, tolerancji;
 • Zagwarantowanie uczniom przestrzegania praw ucznia wynikających ze Statutu Szkoły oraz innych aktów prawnych m. in. Konwencja Praw Dziecka;

 

Założenia:

 • Pobudzanie i aktywizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;
 • Zachęcanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska;
 • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów;
 • Prowadzenie tablicy informacyjnej Małego Samorządu Uczniowskiego;
 • Zamieszczanie planu imprez i ważniejszych informacji na stronie internetowej szkoły;
 • Organizacja konkursów.
 • Organizacja i udział w akcjach charytatywnych;

 

Opiekunowie

Agnieszka Misiun

Monika Jakoniuk

Zadania samorządu

 

 

 

 

Szkoła z Klasą