Odroczenie obowiązku szkolnego

 Dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie, której dziecko mieszka wydaje decyzje o odroczeniu na podstawie następujących dokumentów (art. 36 ust. 4-7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082):

– wniosku rodziców, podanie o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego

– opinii, wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym.

– oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w przypadku dzieci posiadających wymienione orzeczenie (art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ((Dz.U. z 2021 r. poz. 1082).

Decyzja dyrektora szkoły, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, powinna zostać wydana bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż w 30 dni od złożenia wniosku. Dziecko można odroczyć do dnia 31 sierpnia.

Rekrutacja dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym:

Rodzice dzieci urodzonych w roku 2013 oraz 2014 w celu zapisania dziecka do klasy I w szkole obwodowej powinni:

  • pobrać w szkole obwodowej lub z systemu rekrutacji druk zgłoszenia,
  • wypełnić odręcznie, podpisać i złożyć w szkole obwodowej.

Dane zawarte w zgłoszeniu wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor szkoły obwodowej.

Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do klasy I w szkole innej niż obwodowa powinni:

  • pobrać w szkole pierwszego wyboru (tj. wskazanej na pierwszym miejscu na liście preferencji), lub z systemu rekrutacji druk wniosku,
  • wypełnić odręcznie wniosek, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru.

Dane zawarte we wniosku wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor szkoły pierwszego wyboru.

W przypadku wyboru szkoły innej niż obwodowa kandydaci biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym, w terminach określonych w harmonogramie.

 

Szkoła z Klasą