ZARZĄDZENIE NR 18 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 112 IM. M. KOWNACKIEJ W WARSZAWIE Z DNIA 30.08.2021r. W SPRAWIE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 112 IM. M.KOWNACKIEJ w związku z COVID-19

Na podstawie:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 t.j.).
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 t.j.).
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2020.1166 t.j.).
  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z późniejszymi zmianami.
  5. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2021 r.

 

Zarządzam co następuje:

  • 1

Z  dniem 1 września 2021 wprowadza się  Procedury bezpieczeństwa  w Szkole Podstawowej  z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 im. Marii Kownackiej w Warszawie w związku z COVID-19   stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

  • 2

Procedury obowiązują  wszystkich uczniów i  pracowników szkoły.

  • 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Procedury bezpieczeństwa na terenie SP 112 w związku z COVID-19 z dnia 01.09.2021

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22

W dniu 1 września 2021 r odbędzie się rozpoczęcie roku szkolnego według harmonogramu zamieszczonego w tabeli oraz planu sal poniżej.

Godzina Uczestnicy Informacje ogólne
9.00 Klasy 5 – 8 RODZICE NIE WCHODZĄ DO SZKOŁY
 

11.00

 Klasy 2 – 4 RODZICE NIE WCHODZĄ DO SZKOŁY

PRACOWNICY OBSŁUGI POMAGAJĄ „BŁĄDZĄCYM” ZNALEŹĆ WŁAŚCIWĄ SALĘ

 

12.00

 Klasy 1 RODZICE OCZEKUJĄ NA DZIECI PRZED SZKOŁĄ SP112 ul. Zaułek 34

JEŚLI POGODA POZWOLI – KRÓTKIE SPOTKANIE Z DZIEĆMI I RODZICAMI NA POWIETRZU

 

8.30 – 10.30

 

Oddział przedszkolny

RODZICE OCZEKUJĄ NA DZIECI PRZED SZKOŁĄ SP112 ul. Zaułek 34

JEŚLI POGODA POZWOLI – KRÓTKIE SPOTKANIE Z DZIEĆMI I RODZICAMI NA POWIETRZU

 

UWAGA !!!

Uczniowie wchodzą do szkoły w maseczkach i w częściach wspólnych też są w maseczkach.

PLAN SAL – rozpoczęcie roku 2021/22

 

Klasy czwarte oraz siódme w roku szkolnym 2021/2022

Informujemy, że w roku szkolnym 2021/2022 zaszły zmiany w liczebności oddziałów klas czwartych oraz siódmych. Informacja o przydziale uczniów została wysłana do rodziców w wiadomościach oraz zamieszczona w ogłoszeniach na platformie Librus.

Oddział przedszkolny w roku szkolnym 2021/2022

Informujemy, że w roku szkolnym 2021/2022 w naszej szkole zostanie utworzony jeden oddział przedszkolny („zerówka”) w związku z czym wszystkie przyjęte dzieci od września rozpoczną naukę w grupie 0A. W zakładce Rodzice/Podręczniki zamieszczona została wyprawka oraz informacja o podręczniku jaki należy zakupić.

Przydział dzieci do klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022

Informujemy, że 9 sierpnia 2021 r. do rodziców, których dzieci rozpoczną naukę w klasach pierwszych zostały wysłane na podane podczas rekrutacji adresy e-mail wiadomości z informacją o klasie do jakiej zostały dzieci przypisane. W przypadku braku wiadomości prosimy w pierwszej kolejności o sprawdzenie spamu w swoich skrzynkach lub o kontakt ze szkołą w celu uzyskania ww. informacji.

Szkoła z Klasą