Pedagog

Godziny pracy w roku szkolnym 2020/2021:

 

SP 112

Alina Elbe (wicedyrektor/pedagog)

Poniedziałek 13.00 – 16.00      

Wtorek 11.00 – 13.00           

Piątek 12.00 – 14.00

 

Edyta Górniak-Pomykała (pedagog)

Poniedziałek 8:00 – 12:00

Wtorek 9:00 – 12:30

Środa 9:00 – 15:30

Czwartek 8:00 – 12:30

Piątek 8.00 – 11:30

 

 

Filia SP 112

Urszula Orzechowska (wicedyrektor / pedagog)

Poniedziałek 9.30 – 13.00

Wtorek ————–

Środa ————–

Czwartek ————–

Piątek 9.30 – 13.00

 

Grażyna Kruszewska (pedagog)

Poniedziałek ———

Wtorek 09:00 – 13:00

Środa 11:00 – 15:00

Czwartek 08:30 – 12:30

Piątek ———-

 

Zadania przypisane pedagogowi szkolnemu wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej:

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier
  i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.
 2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne
  i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły.
 3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich
  do rozpoznanych potrzeb.
 4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
 5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym
  i pozaszkolnym uczniów.
 6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych
  w sytuacjach kryzysowych.
 7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
  • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów,
   w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
  • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W zakładkach Pedagog-Profilaktyka i Pomoc materialna zostały przedstawione wiadomości nt m.in jednych z najważniejszych obowiązków pedagogów.

W naszej szkole pedagodzy także prowadzą zajęcia indywidualne i grupowe  – To specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym np. różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania albo/i potrzebującym pomocy. Zaburzenia te koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania specjalistyczne o charakterze psychologiczno – pedagogicznym, profilaktycznym i medycznym.

Szkoła z Klasą