Rekrutacja do klas siódmych dwujęzycznych

Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych (klasa VII) przeprowadzona będzie podobnie jak w roku ubiegłym za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji.

17 maja br. pod adresem www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl  udostępniona będzie oferta warszawskich publicznych szkół podstawowych z oddziałami dwujęzycznymi.

Od 24 maja będzie można wypełnić elektronicznie wniosek w systemie. Loginem do rejestracji wniosku jest PESEL kandydata, kandydaci nie pobierają żadnych loginów i haseł ze szkoły.

Wydrukowany oraz podpisany przez rodziców/opiekunów prawych  wniosek należy złożyć w szkole pierwszego wyboru najpóźniej do 8 czerwca do godz. 15.00.

Zasady przyjęć do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Zgodnie z art. 139 ustawy Prawo oświatowe:

 1. Do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia tej szkoły, który:
 • otrzymał promocję do klasy VII;
 • uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzonego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.
 1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, o którym mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych,

2) wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego – max 54 punkty, przy czym za oceny wyrażone w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
 3. c) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
 4. d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

3) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów.

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział, o którym mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tj.:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria, o których mowa powyżej mają jednakową wartość.

 1. W przypadku wolnych miejsc do oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego, mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły,którzy przystąpili do tego postępowania. Przepisy ust. 1–3 stosuje się.

 

Harmonogram działań KANDYDATA szkoły podstawowej w elektronicznej rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych na rok szkolny 2021/2022:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa-oddzialy-dwujezyczne/22819_harmonogram-rekrutacji 

Informacji na temat rekrutacji i oferty poszczególnych szkół podstawowych z oddziałami dwujęzycznymi udzielają pracownicy Wydziału Oświaty:               

Mirosław Urbański 22 32 54 200

Edyta Gierczak 22 32 54 199

oraz

Biura Edukacji Monika Kociszewska 22 44 33 553

 

Szkoła z Klasą