Rekrutacja do klasy pierwszej

Do klas I przyjmowane są:

  • dzieci 7 letnie  – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6 letnie – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (należy dostarczyć do szkoły zaświadczenie potwierdzające odbycie rocznego przygotowania przedszkolnego lub kopię opinii z PPP).
  1. Rodzic dziecka zamieszkałego w rejonie szkoły składa formularz „zgłoszenia do szkoły”, dziecko przyjmowane jest z urzędu i nie bierze udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).
  2. Dziecko zamieszkałe w rejonie szkoły, które staja się o przyjęcie do kilku szkół,mimo umieszczenia na liście preferencji szkoły rejonowej, bierze udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Przy wyborze tej opcji proszę pamiętać o dostarczeniu w odpowiednim terminie „potwierdzenia przyjęcia” do placówki gdzie dziecko się zakwalifikowało,
  3. Dziecko spoza rejonu, starające się o przyjęcie do naszej placówki bierze udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
  4. Dzieci, które aktualnie uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w naszej szkolne, a których adres zamieszkania nie znajduje się w obwodzie naszej szkoły biorą ponownie udział w rekrutacji do klasy pierwszej (czyli etap „potwierdzania woli kontynuacji” takich dzieci nie obowiązuje).
  5. Na podstawie  art. 130 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) jedynie dzieci, którym organ wykonawczy gminy wskazał, jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, są przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.Także dzieci aktualnie uczęszczające do oddziałów przedszkolnych, dla których dana szkoła jest szkołą obwodową są przyjmowane do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Przy potwierdzaniu należy wziąć pod uwagę to, że dzieci takie w przypadku złożenia potwierdzenia woli kontynuacji nie mogą ubiegać się o przyjęcie do innych placówek.

 

Informacje dotyczące kryteriów rekrutacji dla dzieci spoza obwodu szkoły oraz harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 zostały zamieszczone pod linkami:

Kryteria rekrutacji do klas pierwszych dla kandydatów spoza obwodu szkoły na rok szkolny 2021/2022:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa/22717_kryteria-rekrutacji-do-klas-i-szkol

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa/22716_harmonogram-rekrutacji-do-klas-i-w-szkolach

Aby zgłosić dziecko do klasy pierwszej należy w terminie podanym w harmonogramie:

– zalogować się na stronie https://warszawa-podstawowe.pzo.edu.plwypełnić odpowiednie rubryki, wydrukować formularz i podpisany dostarczyć do placówki pierwszego wyboru,

 

lub

 

-dołączyć w systemie skany/ zdjęcia dokumentów/ oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych i podpisać wniosek profilem zaufanym (nie trzeba go wtedy dostarczać do szkoły),

 

lub

-udać się do wybranej placówki i wypełnić formularz na miejscu ręcznie.

Wykaz potrzebnych dokumentów i wzory oświadczeń TYLKO DLA DZIECI SPOZA REJONU można znaleźć  w zakładce „Dokumenty”.

Kopie dokumentów należy opatrzyć własnoręcznym podpisem, datą oraz formułą „za zgodność z oryginałem”.

Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnej liczby szkół, które prowadzą zapisy dzieci z określonego rocznika przy czym placówką pierwszego wyboru jest szkoła, która znajduje się na pierwszym miejscu wśród wybranych przez rodzica placówek  (UWAGA! Podanie składa się tylko w jednej placówce- pierwszego wyboru !!! nie ma potrzeby zanoszenia formularza do placówek drugiego, trzeciego (…) wyboru).

 

DZIECI ZAKWALIFIKOWANE, KTÓRYCH RODZICE NIE ZŁOŻĄ POTWIERDZENIA WOLI ZAPISU NIE ZOSTANĄ PRZYJĘTE !!!

W przypadku, gdy liczba chętnych dzieci spoza rejonu przewyższa liczbę miejsc jakimi dysponuje placówka, to o zakwalifikowaniu się dziecka decyduje liczba punktów jaką otrzymało za spełnianie poszczególnych kryteriów.

Szkoła z Klasą