KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 112

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. M. KOWNACKIEJ

W WARSZAWIE

 

Dążymy do tego by szkoła 112 była „szkołą otwartą i przyjazną”, szkołą w której uczą się dzieci o różnych możliwościach i potrzebach edukacyjnych.

Szkoła jako instytucja kształcenia i wychowania powinna zapewniać odpowiednie warunki rozwoju każdemu uczniowi. Głównym jej celem powinno być przygotowanie młodych ludzi do dalszego kształcenia i prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Wszelkie działania podejmowane w szkole powinny służyć realizacji tego celu i powinny w nich brać czynny udział wszystkie podmioty związane z procesem edukacji: nauczyciele, uczniowie, rodzice. Formułując koncepcję pracy szkoły należy uwzględnić główne obszary jej działania:

 •  dydaktykę
 • opiekę i wychowanie

Niniejsza koncepcja została opracowana przy współpracy nauczycieli, rodziców i uczniów. Uwzględnia ona potrzeby wyrażone przez wszystkie w/w podmioty.

 

I. DYDAKTYKA

Wzrastająca świadomość społeczeństwa na temat roli wykształcenia we współczesnym świecie powoduje wzrost wymagań oraz oczekiwań wobec

współczesnej szkoły. Głównym oczekiwaniem rodziców uczniów szkoły podstawowej jest przygotowanie ich dzieci do nauki w szkole wyższego szczebla, dlatego jednym z priorytetowych celów w pracy szkoły jest podnoszenie jakości nauczania.

Poprawę efektywności kształcenia można osiągnąć poprzez:

 •  odpowiedni dobór programów nauczania
 •  propagowanie nowoczesnych metod nauczania w tym metod aktywizujących oraz wykorzystujących technikę komputerową
 • doskonalenie szkolnego systemu oceniania pod kątem wspierania i motywowania ucznia do nauki, a także systematyczne badanie kompetencji uczniów poszczególnych etapów kształcenia
 •  postrzeganie ucznia jako aktywnego  uczestnika procesu uczenia się, a nauczyciela jako jego doradcę oraz dążenie do opanowania przez uczniów umiejętności uczenia się poprzez poszukiwanie i wykorzystywanie wiedzy w praktyce
 • poszerzanie oferty edukacyjnej szkoły zgodnie z oczekiwaniami uczniów i rodziców ( bogata oferta zajęć dodatkowych)
 •  udział uczniów w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach
 •  zachęcanie nauczycieli do doskonalenia swoich umiejętności zawodowych i podnoszenia kwalifikacji pod kątem potrzeb szkoły
 • otaczanie opieką i doradztwem nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole i zdobywających kolejne stopnie awansu zawodowego

Ważnym wskaźnikiem jakości pracy szkoły są wyniki nauczania. Szkoła 112 sukcesywnie poprawia te wyniki. Chcielibyśmy utrzymać ten poziom i dążyć do tego by wszyscy uczniowie mogli osiągać wyniki na miarę swoich możliwości.

Bogata oferta edukacyjna szkoły to oczywiście nie tylko przedmioty objęte planem nauczania. Uczeń w szkole powinien mieć możliwość rozwijania swoich zdolności i w wybranym przez siebie kierunku. Służyć temu będzie oferta programów zajęć dodatkowych takich jak koła przedmiotowe, koła zainteresowań czy zajęcia sportowe. Oferta tych zajęć będzie tworzona na podstawie diagnozy potrzeb uczniów, ale musi uwzględniać możliwości kadrowe i lokalowe szkoły.

W naszej szkole uczą się też dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi które wymagają specjalnej organizacji kształcenia i wychowania. Będziemy starali się kontynuować pracę nad wspieraniem ich, w jak najpełniejszym rozwoju, na miarę ich możliwości. Będziemy też rozwijać ideę szeroko pojętej integracji.

 

II. OPIEKA I WYCHOWANIE

Szkoła powinna być „przyjazna” uczniom. Uczeń w szkole musi czuć się dobrze i bezpiecznie, musi być rozumiany, lubiany i szanowany. Chcemy, aby wszystkie dzieci chodziły do szkoły z przyjemnością.

Program Wychowawczy Szkoły i Program  Profilaktyki uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. Tworzenie tych dokumentów powinno być wspólnym zadaniem kadry pedagogicznej i rodziców. Wspólnie stworzony Program Wychowawczy powinien zawierać obowiązki wszystkich osób odpowiedzialnych za wychowanie ucznia, program przeciwdziałania agresji i przemocy, przykładowe zagadnienia do pracy wychowawczej wychowawców oraz kryteria oceniania zachowania w szkole. Do realizacji programu muszą się włączyć wszyscy nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni, a wiodącą rolę powinni mieć zatrudnieni w szkole specjaliści. Wszelkim działaniom wychowawczym szkoły służyć też będzie współpraca z policją, strażą miejską, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, poradnią psychologiczno-pedagogiczną,  i innymi instytucjami wspierającymi szkołę w jej działaniach.

W realizacji działań wychowawczych i opiekuńczych położymy szczególny nacisk na następujące działania:

 • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły
 • wzbogacanie działalności pozalekcyjnej szkoły poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych zgodnie z zainteresowaniami uczniów
 • prowadzenie profilaktycznych programów wychowawczych (zajęcia socjoterapeutyczne, warsztaty, pogadanki tematyczne, spotkania z przedstawicielami policji i straży miejskiej)
 • dostosowanie godzin pracy świetlicy szkolnej do potrzeb rodziców
 • kontynuowanie pracy wolontariatu szkolnego jako elementu wychowania poprzez uczenie „ dawania” innym, a nie tylko „ brania”
 • włączenie uczniów w tworzenie tradycji i ceremoniału szkoły
 • organizowanie pomocy dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej
 • zapewnienie wszystkim uczniom i pracownikom szkoły bezpiecznych warunków nauki i pracy
 • podnoszenie kultury osobistej uczniów i poprawa dyscypliny w szkole oraz uczenie skutecznego i pokojowego rozwiązywania problemów.
 • Rozwijanie samorządności uczniów poprzez zachęcanie ich do większej aktywności na rzecz szkoły i klasy.

 

Wspólnie dążymy do tego by szkoła 112 była „szkołą otwartą i przyjazną”, szkołą w której uczą się dzieci o różnych możliwościach i potrzebach edukacyjnych.

 

Koncepcję przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 7.09.2015r.

Szkoła z Klasą