W naszej szkole uczy się ponad 1200 uczniów!

Jesteśmy jedną z większych szkół w naszej dzielnicy Białołęka!

obrazekdodzialuuczniowie
Jako uczeń masz prawa ale i obowiązki. Zapoznaj się z poniższym fragmentem ze Statutu Szkoły Podstawowej nr 112:

Prawa i obowiązki ucznia.
1/uczeń ma prawo do:

-właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
-zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów;
-opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, w tym ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz poszanowania jego godności;
-życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym;
-sprawiedliwej obiektywnej i jawnej oceny;
-powiadomienia z wyprzedzeniem o terminie i zakresie sprawdzianów;
-swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób;

Wyciąg ze Statutu Szkoły Podstawowej nr 112 w Warszawie

 

 

Szkoła z Klasą