REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 112 W WARSZAWIE

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r.
 2. Statut Szkoły Podstawowej nr 112 w Warszawie

 

Regulamin zawiera następujące rozdziały:

 1. Cele, prawa i obowiązki samorządu uczniowskiego.
 2. Rada samorządu uczniowskiego.

III. Wybory do rady samorządu uczniowskiego. Historia wyborów.

 1. Opiekun samorządu uczniowskiego.
 2. Postanowienia końcowe.

 

ROZDZIAŁ I – Cele, prawa i obowiązki samorządu uczniowskiego.

W szkole działa samorząd uczniowski zwany ,,samorządem”.

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

Cele samorządu uczniowskiego:

 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów.
 • Partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji wychowawczych zadań szkoły.
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania.
 • Stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli i samodyscypliny uczniów.

Prawa samorządu uczniowskiego:

SU może przedstawić Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia takich jak:

 • Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.
 • Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania właściwych zainteresowań.
 • Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z opiekunem SU.
 • Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej.
 • Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

Obowiązki samorządu uczniowskiego:

 • Pobudzanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych.
 • Organizowanie grup uczniowskich do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły.
 • Przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów.
 • Współudział w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań uczniów.
 • Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, środowisku rówieśniczym i rodzinnym.
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
 • Zachowanie się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka.
 • Okazywanie szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły.
 • Informowanie opiekuna o swojej działalności i zamierzeniach (np. organizowanie konkursów, gazetki, plakaty itp.).
 • Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród a także kar.
 • Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów.
 • Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności, szanowanie poglądów i przekonań innych ludzi.
 • Troszczenie się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd.
 • Dbanie o piękno mowy ojczystej.
 • Udzielanie pomocy osobom potrzebującym.
 • Organizowanie ciekawych zajęć edukacyjnych i wychowawczych i rozrywkowych.

 

ROZDZIAŁ II – Rada samorządu uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 112.

Władzami samorządu uczniowskiego są:

 • na szczeblu klas: samorządy klasowe
 • na szczeblu szkoły: rada samorządu uczniowskiego.

W skład rady samorządu uczniowskiego wchodzą:

 • przewodniczący
 • zastępca przewodniczącego
 • sekretarz
 • członkowie rady samorządu.

Kadencja rady samorządu uczniowskiego trwa jeden rok i może zostać przedłużona.

Członkami rady mogą być uczniowie klas IV-VIII.

Przedstawiciele rady klas najstarszych mają obowiązek opieki nad członkami samorządu reprezentującymi klasy młodsze.

Prace rady samorządu uczniowskiego koordynuje przewodniczący rady wraz z nauczycielem – opiekunem.

Członka rady uczniowskiej można odwołać, jeżeli narusza regulamin samorządu uczniowskiego, statut szkoły lub nie bierze udziału w pracach rady uczniowskiej.

Na miejsce odwołanego członka rady uczniowskiej powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno największą ilość głosów, a nie jest w radzie uczniowskiej, lub osobę zgłoszoną i zaakceptowaną przez radę.

Członek rady uczniowskiej może sam zrezygnować z działalności w radzie. Powołuje się nowego członka — patrz punkt wyżej.

 

ROZDZIAŁ III – Wybory do rady samorządu uczniowskiego. Historia wyborów.

Wybory są:

 • powszechne, tzn. każdy uczeń ma prawo udziału w głosowaniu
 • równe, tzn. każdy uczeń ma jeden głos
 • bezpośrednie, tzn. każdy głosuje osobiście
 • tajne, tzn. wybór jest anonimowy.

Prawo udziału w wyborach mają uczniowie klas IV – VIII. Wyłonienie kandydatów do rady samorządu uczniowskiego odbywa się przez głosowanie uczniów w poszczególnych klasach, w obecności wychowawców klas, celem wybrania reprezentantów z największą liczbą głosów.

Wybory zarządza opiekun samorządu w porozumieniu z dyrekcją szkoły.

Kandydatem do rady samorządu może być każdy uczeń, który ma co najmniej dobre zachowanie oraz spełnia warunki określone w rozdziale I (obowiązki).

W drodze głosowania przez uczniów lub wyboru przez radę samorządu może być wyłoniony przewodniczący, zastępca, sekretarz.

Pierwsze demokratyczne wybory do rady samorządu w Szkole Podstawowej nr 112 odbyły się w pierwszej połowie września 2012.

 

ROZDZIAŁ IV – Opiekun samorządu uczniowskiego.

Opiekun jest doradcą służącym swoją wiedzą, pomocą i doświadczeniem w pracy samorządu uczniowskiego.

Kadencja opiekuna trwa jeden rok i może być przedłużona.

 

ROZDZIAŁ V — Postanowienia końcowe.

Samorząd uczniowski może na bieżąco prowadzić pisemny rejestr ze swojej pracy i współuczestniczyć w redagowaniu kalendarium działań SU na stronie internetowej szkoły.

Samorząd uczniowski może prowadzić gazetkę ścienną, na której mogą się znaleźć informacje dotyczące jego bieżącej działalności.

Samorząd uczniowski może redagować i wydawać gazetkę szkolną w szkole.

Ważne informacje rada SU może ogłaszać przez radiowęzeł szkolny.

Regulamin SU Szkoły Podstawowej nr 112 opracowała mgr Marzenna Marciniak (opiekun SU).  Regulamin został zaakceptowany przez Radę Samorządu Uczniowskiego 29.09.2012 r.

 

Szkoła z Klasą